วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 5

สื่อการสอนประเภทวัสดุ
เป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก สามารถเก็บบรรจุความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
สื่อวัสดุกราฟิก
สื่อการเรียนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ กราฟิก ได้แก่ ภาพเขียน ทั้งที่เป็นภาพสี ภาพขาวดำ ตัวหนังสือ เส้น และสัญลักษณ์
ประเภทวัสดุกราฟิก
-แผนภูมิ
-แผนสถิติ
-แผนภาพ
-ภาพพลิก
-ภาพชุด
-ภาพโฆษณา
-แผ่นโปร่งใส
คุณค่าของวัสดุกราฟิก
เป็นสื่อวัสดุ 2 มิติ ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ทางตา ราคาถูก ครูสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง สามารถบรรจุความรู้ไว้ในตัวเองและสื่อความหมายได้ทันที
ประโยชน์ของวัสดุกราฟิก
-ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงกัน
-เรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังอย่างเดียว
-ประหยัดเวลา กระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่าลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี
-ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีรูปแบบง่ายต่อการรับรู้
-สื่อความหมายได้รวดเร็วและชัดเจนการออกแบบวัสดุกราฟิก
-เหมาะกับลักษณะของผู้เรียน
ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียนข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกข้อดี
-แสดงเนื้อหานามธรรมที่ยากต่อการเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น
-สามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ
-สะดวกรวดเร็วในการใช้งานข้อจำกัด
-ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กเท่านั้น
-การออกแบบและการผลิตไม่ดี อาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจยาก
สื่อวัสดุ 3 มิติ
วัสดุ 3 มิติ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลึก ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง
ประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ
1.หุ่นจำลอง ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
2.ของจริง ควรมีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และธรรมชาติของผู้เรียน
3.ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่องต้องมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ข้อความเนื้อหา คำเชิญชวน คำแนะนำน่าสนใจ
4.ตู้อันตรทัศน์ สื่อ 3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วัสดุที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ แผ่นซีดี
ประเภทของสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
1.เทปบันทึกเสียง เป็นวัสดุที่ใช้บันทึกเสียงในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถลบและบันทึกได้อีก
2.เทปวีดีทัศน์ บันทึกเสียงและภาพได้พร้อมกัน สามารถลบและบันทึกใหม่ได้
3.แผ่นซีดี ใช้บันทึกภาพ เสียง ด้วยระบบดิจิตอลที่สลับซับซ้อน
4.แผ่นวีซีดี บันทึกข้อมูล อ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ สามารถบันทึกข้อมูลที่เป้นภาพยนต์พร้อมเสียงสเตอริโอได้ถึง 1.44 ล้านบิตต่อวินาที
5.แผ่นดีวีดี มีความคมชัดเทียบเท่าหรือดีกว่าแผ่นเลเซอร์วีดีโอดิสก์
6.แผ่นเอสวีซีดี มีความคมชัดภาพ 576*480 จุดและเสียงสเตอริโอ
7. แผ่นเอ็กซ์วีซีดี เป็นการผสมคุณลักษณะระหว่างวีซีดีรุ่น 2.0 และดีวีดี โดยที่แผ่นเอ็กซ์วีซีดีจะมีอัตราการเสนอภาพ 3.5 ล้านบิตต่อวินาที เร็วกว่าวีซีดีธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้เสียงหลายช่องทางหรือมีข้อความบรรยายได้
8.แผ่นเอ็กซ์เอสวีซีดี มีอัตราการเสนอภาพเร็วถึง 9.8 ล้านบิตต่อวินาที มีความคมชัดมากกว่าด้วย สามารถใช้เสียงหลายช่องทางและมีข้อความบรรยายได้